Quality Control

„ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ ООД

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на „ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ“ ООД
за политиката и стратегически цели по качеството

Политиката на „ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ“ ООД е да усъвършенства системата за управление, за да гарантира нарастване на удовлетвореността на клиентите, като задоволява все по-пълно техните изисквания. Политиката по качеството е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на дружеството.

Декларираме нашите възможности и решимост:

  • Да внасяме непрекъснати целенасочени подобрения в дейността, необходими за успеха на „ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ“ ООД.
  • Да удовлетворяваме изискванията и очакванията на клиентите при безусловно спазване на действащото законодателство в Република България.
  • Да се грижим и да създаваме традиции за опазване на околната среда, поради все повече нарастващите нужди от грижа за природата.
  • Да бъдем полезни на държавата и обществото.

С внедряването на Системата за управление на качеството, ръководството „ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ“ ООД си поставя следните дългосрочни стратегически цели:

  • Да подсилим пазарните позиции на предлаганите услуги и стоки и да постигнем разрастване на пазарния дял при продажбите.
  • Да постигнем възможно най-голяма прозрачност на автосервизните дейности, като защитаваме своите фирмени интереси, знания и информация.
  • Да развием дейността по продажба на автомобили и тя да стане пълноправно направление е нашата дейност
  • Да поддържаме постоянно високо ниво на доверие от нашите клиенти
  • Да поддържаме висока мотивацията на нашите служители и тяхната лоялност към Дружеството.
  • Да поддържаме ниски нива на вредното влияние върху околната среда от дейността на Дружеството.

В изпълнение на декларираната политика и поставените стратегически цели, ръководството се ангажира с непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на качеството, като мотивира всички служители на Дружеството и се стреми да привлече към своята кауза бизнес-партньорите си – клиенти и доставчици.

Като Управител на „ТРАНС СЕРВИЗ АУТО БГ“ ООД,

Д Е К Л А Р И Р А М

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качеството и

изпълнението на стратегическите цели, които се стреми да постигне.

Виолета Стоянова

Дата: 04.04.2022г.

Scroll to Top