Terms of service

Общи условия – „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД,

Настоящите Общи условия са изготвени от „Транс сервиз ауто Бг” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1220
 ж.к. Надежда 2, бл.265, вх.Г, ет.8, ап.97

I. Предмет.

 1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (накратко наричани Общи условия) се уреждат взаимоотношенията между „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД (накратко наричан СЕРВИЗ) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиз на „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД
 2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице/или търговец по смисъла на Търговския закон, възложило на СЕРВИЗА ремонт на автомобил.
 3. По смисъла на настоящите Общи условия РЕМОНТ е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, материали и/или консумативи по автомобила.
 4. По смисъла на настоящите Общи условия ПОРЪЧКА е всяка подписана по реда и при условията, описани по-долу сервизна поръчка за извършване на ремонт на автомобил.
 5. По смисъла на настоящите Общи условия АВТОМОБИЛ е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване въз основа на друго договорно или правно основание.
 6. СЕРВИЗЪТ осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята интернет страница, находяща се на адрес www.tsautobg.com, както и на хартиен носител в приемната на сервиза.

II. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта.

 • При първоначалния оглед на автомобила се установява неговото моментно техническо състояние. На базата на този преглед, на КЛИЕНТА се предлага цена за резервни части и труд за тяхната подмяна, така че автомобилът да бъде приведен в стандартно техническо състояние. По искане на клиента се прави и точна оценка на ремонта, която включва проформа калкулация. Тя представлява подробен списък в цифри на дейностите, които следва да се извършат, съобразени със сервизните нормовремена и стойността на вложените части, небходими за конкретния ремонт и стойността на тази услуга се изчислява на базата на ред и цената е 2лв с ддс за всеки ред. Стойността на оферта бива приспадната от извършения ремонт.
 • С приемането на автомобила се прави СЕРВИЗНА ПОРЪЧКА, в която в зависимост от случая са описани дейностите, които следва да се извършат и/или оплакване за неизправност на автомобила от клиента и/или приемането на автомобила в изчакване на доставка на части, необходими за конкретния ремонт.
 • С подписването на ПОРЪЧКАТА от КЛИЕНТА (или негов пълномощик), КЛИЕНТЪТ приема настоящите Общи условия. Всяко лице, което управлява автомобила, който се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.11 от настоящите Общи условия, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като СЕРВИЗЪТ не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния КЛИЕНТ.
 • КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТЪТ преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай СЕРВИЗЪТ не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТЪТ във връзка с това.
 • КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на СЕРВИЗА контактен ключ на автомобила, свидетелство за регистрация, необходимата техническа, друга документация и принадлежности, съпътстваща автомобила, ако автомобилът е в движение да има валидна гражданска отговорност.

III. Извършване на ремонта. Необходимост от допълнителни работи и тяхното възлагане.

 1. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от СЕРВИЗА за сметка на КЛИЕНТА.
 2. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА – СЕРВИЗЪТ има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.
 3. СЕРВИЗЪТ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.
 4. В случай че към момента на възлагане на ремонта, складът на СЕРВИЗА не разполага с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта – прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните части.
 5. СЕРВИЗЪТ има право през време на ремонта и преди приключването му да извършва пътни изпитания (тестови пътувания) с автомобила във връзка с възложения ремонт.
 6. За периода на извършване на ремонта СЕРВИЗЪТ няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване.
 7. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт СЕРВИЗЪТ констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, то СЕРВИЗЪТ следва да уведоми КЛИЕНТА по телефон или електронна поща за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности и след неговото изрично съгласие, ремонтът да продължи/започне. Съгласието на КЛИЕНТА се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон). СЕРВИЗЪТ е освободен от всякаква отговорност, в случай че КЛИЕНТЪТ откаже извършването на възникналите допълнителни ремонтни дейности.
 8. КЛИЕНТЪТ се задължава, при отправена покана от страна на СЕРВИЗА, да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в СЕРВИЗА за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.
 9. КЛИЕНТЪТ може да получи сменените стари резервни части, ако предварително е заявил това в ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА при приемането на автомобила. Същите могат да му бъдат върнати, с изключение на тези, заменени по гаранция или при закупуването на резервни агрегати и части, които са с производствен код за връщане на старата част, изискано от производителя.

 IV. Цена. Начин на плащане.

 • СЕРВИЗЪТ извършва възложения ремонт (в т.ч. и допълнително възложените работи) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента ценоразпис и почасова ставка на СЕРВИЗА, както и действащи ценови листи за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи) към момента на приключването на ремонта.
 • Плащането на цялата стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към СЕРВИЗА е задължително условие за получаване на автомобила, освен ако няма изрично подписано споразумение за отложено плащане.
 • КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой, на касата на СЕРВИЗА в деня на получаване на автомобила, или по посочена банкова сметка в издадената от СЕРВИЗА фактура за плащане по банка, след представяне на валиден документ за плащане.
 • КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.
 • Когато, при приемане на автомобила и възлагане на ремонта, прогнозната стойност надвишава 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на СЕРВИЗА авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от цената на необходимите резервни части. Когато КЛИЕНТЪТ възложи ремонт на автомобила си, но частите не са налични в склада на СЕРВИЗА и те трябва да бъдат доставени е необходимо авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчаните части.Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респ. за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.15 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части.
 • При забава за плащане в сроковете по т.22 и т.23, КЛИЕНТЪТ дължи на СЕРВИЗА неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.
 • КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към СЕРВИЗА при условията на подписаната ПОРЪЧКА и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.
 • КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към СЕРВИЗА в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на автомобила и разходи за извършването на ремонтните дейности.

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

 • СЕРВИЗЪТ уведомява КЛИЕНТА за датата на получаване на ремонтирания автомобил по телефон или електронна поща. КЛИЕНТЪТ е длъжен да получи автомобила на посочената дата, като преди това изпълни задължението си по т.22.
 • При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт, представителите на страните подписват съответната ПОРЪЧКА , като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.
 • В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.29, освен неустойката по т.26 същият дължи на СЕРВИЗА обезщетение за престоя на автомобила в СЕРВИЗА в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС за всеки ден престой на автомобила, което започва да тече 24 часа след уведомлението към КЛИЕНТА по.29. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения СЕРВИЗЪТ може да съхрани автомобила до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.
 • При желание от страна на КЛИЕНТА, СЕРВИЗЪТ писмено отразява всички технически проблеми, констатирани при предаване на автомобила, ангажиращи КЛИЕНТА да отремонтира тези, които са свързани със сигурноста на автомобила. В случай на отказ за ремонт, се приема, че с получаването на автомобила си, КЛИЕНТЪТ освобождава от каквато и да е отговорност СЕРВИЗА.
 • Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от ПОРЪЧКАТА, връчена на КЛИЕНТА при приемането на автомобила, след изпълняването на условията по т22 и т.23.
 • При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.11.

VI. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.

 • СЕРВИЗЪТ гарантира качеството на вложените части за срок от 2 (две) години за оригинални части, в зависимост от извършените сервизни операции, считано от датата на приключване на извършения ремонт. В рамките на посочения срок се коригират безплатно само проблеми, възникнали вследствие на извършената ремонтна работа.
 • Гаранцията на вложените резервни части, възли и детайли и нейният срок важи само при условие, че те са закупени от СЕРВИЗА и/или при условие, че доставчикът/производителят им дава такава гаранция. Всяка претенция по гаранция на резервна част се предявява, разглежда и одобрява индивидуално.
 • Гаранцията не покрива последици от нормално износване на частите, неправилна експлоатация или неспазване на предписанията за поддръжка.
 • При условие, че възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката, но свързани с възложения ремонт, а КЛИЕНТЪТ откаже да бъдат извършени, гаранцията на вложените части и тази за вложен труд не важи. При работа с нестандартни резервни части, както и такива втора употреба стойността на труда се заплаща двойно, като гаранцията за вложените части и тази за вложен труд не важи.
 • Във всички случаи СЕРВИЗЪТ не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.

VII. Обезпечения.

 • СЕРВИЗЪТ може, без допълнително уведомление до КЛИЕНТА, да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта, до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА, съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

VIII. Форсмажорни условия.

 • СЕРВИЗЪТ не носи отговорност за неизпълнение, както и за погиване и/или повреждане на автомобила, в случай на настъпване на обективни извънредни обстоятелства (форсмажорни условия). За форсмажорни се определят тези условия, които са предизвикани/създадени/ настъпили в резултат на природни явления и/или бедствия (градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, земетресение и т.н.), на агресивни действия (война, бунт, обща стачка, масови хулигански прояви и/или вандализъм), на промяна в законодателството на страната, и които въпреки полагане на грижата на добрия стопанин поставят СЕРВИЗА в невъзможност да извършва обичайната си автосервизна дейност, както и всякакви други настъпили условия, чиито вид /произход/ характер ги определя като извънредни.
 • При настъпване на извънредни обстоятелства, страните, водени от волята за добронамереност и полагайки грижата на добрия стопанин, уреждат взаимоотношенията си с оглед конкретната обективна обстановка и настоящите Общи условия, с изключение на тези от тях, чието спазване е невъзможно предвид настъпилите обстоятелства.

IX. Защита на личните данни.

 • С подписването на ПОРЪЧКА КЛИЕНТЪТ се съгласява и заявява, че по смисъла на ЗЗП (Закон за защита на потребителите) и ЗЕТ (Закон за електронната търговия) дава изричното си предварително съгласие безсрочно (до момента на изричното му писмено оттегляне) да получава от СЕРВИЗА непоискани търговски съобщения, свързани със сервизната му дейност.
 • Ще обработваме следните лични данни, отнасящи се ремонта на автомобила, които са включени във всички документи, свързани с него:
 • наименование на фирма и/или първо име и фамилия;
 • ЕИК/ЕГН;
 • адрес;
 • телефон/електронна поща;
 • данни за автомобила – шаси, обем на двигател, мощност и др.
 • Предоставянето на лични данни на СЕРВИЗА е доброволно и необходимо само за издаване на съответните работни документи. Тези данни ще се обработват за целите на нашите законни интереси, като например приемане, ремонт и издаване на автомобила, както и за нуждите на счетоводството, във връзка с изпълнението на ПОРЪЧКАТА и гаранцията на автомобила. Личните данни ще се съхраняват за срок от 2 (две) години, освен ако сме задължени по закон да ги съхраняваме за по-дълъг срок (напр. съгласно приложимото счетоводно или данъчно законодателство).
 • КЛИЕНТЪТ има право да поиска достъп до личните си данни, тяхното коригиране или изтриване, както и да поиска ограничаване на обработването. Доколкото личните данни на КЛИЕНТА се обработват за целите на изпълнение на ПОРЪЧКАТА, КЛИЕНТА има право на преносимост на личните данни. КЛИЕНТЪТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни, обработвани въз основа на законни интереси, както и обработката на личните му данни за маркетингови цели. КЛИЕНТЪТ има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като може да упражни описаните по-горе права относно обработването на лични данни, като заяви това в писмен вид на електронен адрес: office@tsautobg.com

X. Други условия.

 • При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване по съдебен ред от компетентните органи, съгласно разпоредбите на ГПК и действащото в Република България законодателство.
 • Общите условия или част от тях могат да бъдат допълвани, променяни или отменяни по всяко време, като „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в българското и европейско законодателство. „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като публикува съобщение за измененията им на видно място в интернет страницата си, и даде достатъчен срок КЛИЕНТА да се запознае с тях.
 • Координатите на автосервиз „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД са следните:

Гр.София, пк 1151, Автомагистрала Тракия 5км

Автосервиз ТС АУТО

Тел. 0700 11 500 / 0884 55 00 82

office@tsautobg.com

www.tsautobg.com

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на „Транс сервиз ауто Бг” ЕООД  и са в сила, считано от 01.11.2021 г.

Scroll to Top